Pakeisti slaptažodį

PORTALO TAISYKLĖS

 

 1. lt veiklą vykdo UAB „Vasaroja“, įmonės kodas 302581393, buveinės adresas Pervalkos g. 6-14, LT-93104 Neringa (toliau- Vasaroja.lt).
 2. Šiomis naudojimosi  Vasaroja.lt  interneto svetaine taisyklėmis (toliau –Taisyklės) nustatytos skelbimų ir duomenų patalpinimo ir jų peržiūros sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.
 3. Naudojantis  Vasaroja.lt portalu vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti siūlomų objektų skelbimus (toliau – Skelbimas) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą Internetinėje svetainėje (toliau – Vartotojas).
 4. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis naršydamas Vasaroja.lt portale. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais.
 5. lt pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir papildymais.
 6. lt taip pat pasilieka teisę koreguoti teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.
 7. lt tinklalapyje draudžiamaskelbti informaciją apie kitų paslaugų tiekėjus, jų pavadinimus ir paslaugas nesusietas su Vasaroja.lt

SKELBIMŲ TALPINIMO TAISYKLĖS

 

 1. Vartotojas privalo talpinti skelbimą tik jam skirtoje atitinkamoje Vasaroja.lt kategorijoje (pvz., Skelbimas apie buto nuoma Pervalkoje negali būti talpinamas kaip nuoma kito miesto skiltyje, pvz. Palangos). Viename Skelbime leidžiama paskelbti tik apie 1 (vieno) objekto nuomą.
 2. Vartotojams draudžiama Skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis Skelbime Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.
 3. Skelbime draudžiama siūlyti objektą kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti.
 4. Skelbimas savo turiniu, vizualia kompozicija negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.
 5. Draudžiama naudotislt  neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ar laikymą Internetinėje svetainėje, kuris:
  • pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.);
  • būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą;
  • keltų grėsmę  Vasaroja.lt  ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
  • pažeistų bet kuriuos teisės aktus.
 6. Skelbime draudžiama talpinti fotografijas ir/ar video medžiagas, kuriose bus paskelbti telefonų numeriai, asmens dokumentų duomenys, reklama arba kita informacija tiesiogiai nesusieta su esamu objektu.
 7. Patalpindamas fotografijas ir video medžiaga Skelbime, Vartotojas patvirtina, kad jis turi visas teises naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
 8. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
 9. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų Skelbimą patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.
 10. lt turi teisę atmesti Skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti Skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas.

 

 NEMOKAMAS NAUDOJIMASIS

 

 1. Vartotojai gali nemokamai naudotis Vasaroja.lt portalo paslaugomis: skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija teisėtais ir asmeniniais tikslais (spausdinimas, skelbimo arba informacijos jame persiuntimas norimam adresatui el. paštu).
 2. Kiekvienas vartotojas gauna savo unikalų puslapį mūsų portale nemokamai.

 

MOKAMI PRODUKTAI IR PASLAUGOS

 

The user has the right to place advertisements on the Vasaroja.lt portal in accordance with the portal conditions and fees valid on that day.

 

BAUDOS UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

 

 1. Tiekėjas be išankstinio įspėjimo turi teise ištrinti arba pasyvuoti Skelbimus Vasaroja.lt portalo duomenų bazėje, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 2. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie Vasaroja.lt portalo ar naudojimąsi Vasaroja.lt portalo paslaugomis už Taisyklių pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie Vasaroja.lt portalo ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis Tiekėjas savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju.

 

PASLAUGOS TEIKĖJO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 

 1. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimų) patalpinimuilt portale ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
 2. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Vasaroja.lt portalo duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus.
 3. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turinio. Tiekėjas neatsako už žalą padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir/ar jų patalpinimo Vasaroja.lt portale. Apie tokius skelbimus vartotojai privalo perduoti Vasaroja.lt portalo moderatoriams el. paštu (info@vasaroja.lt), kad jie galėtų pašalinti ižeidžiantį skelbimą.
 4. Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo.
 5. Tiekėjas negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš  Vasaroja.lt portalo duomenų bazės būtent nustatytą konkrečią dieną.
 6. Laikoma, kad naudojimasis Vasaroja.lt portalu vykdomas nepriekaištingai, jei  Vasaroja.lt portalas ar jo duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus.
 7. Tiekėjas neatsako dėl Vasaroja.lt portalo ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Vasaroja.lt portalu (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).
 8. Prašymą/skundą dėl Vasaroja.lt svetaineje isigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tamybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tamyba@wtat.lt, tel. 8 5 262 67 5l, faks. (8 5) 279 1466, intemeto svetainė www.wtat.lt).

 

AUTORINĖS IR KITOS TEISĖS

 

 1. Tiekėjas yra visų teisių į Vasaroja.lt portalo turinį bei Vasaroja.lt portalo duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Vasaroja.lt portale, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
 2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Vasaroja.lt portalo turinio, dizaino ir Vasaroja.lt portalo duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
 3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų  Vasaroja.lt portalo duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ar kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Vasaroja.lt portalo veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl portalo veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

 

ĮKAINIAI

Vasaroja.lt portalo įkainiai galioja nuo internetinio portalo paleidimo dienos ir galios tol, kol nebus pakeisti ir paskelbti šioje skiltyje.

Skelbimo talpinimo mokestis: 10% nuo kainos, kuria gauna vartotojas.